หน้าแรก
ประวัติศาลเจ้า
พระคุณเจ้าประจำศาล
ประวัติการกินเจ
ประวัติซิโกว
ข่าวและกิจกรรม
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม
ประมวลภาพ
เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงปวย
ประวัติคลองดำเนินฯ
ชวนเที่ยวราชบุรี
แผนที่
คณะกรรมการศาล
ติดต่อเรา

facebook

รายนามคณะกรรมการศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว

หัวหน้าฝ่ายพิธีการ(ไหว้เจ้า)
นายสุวัต ทรงสันติวรกุล

รองหัวหน้า 
นายอภิรักษ์ น้อยสง่า นายไพรัตน์ คงสวัสดิ์

กรรมการที่ปรึกษา
นายอรุณ-นางปราณี แน่นหนา   พ.ต.อ.(พิเศษ) พินิจ โชติวงค์   นายพุฒิธรรม ไกรศรีโพธิกุลนาย
นายคิม ยงศรีปัญญะฤทธิ์  นายประพันธ์ ลิมวัฒนานนท์  นายสมสุข ไพบูลย์วงศ์ 
นางทองอยู่ แซ่อั้ง  นางเอ็งจวง แซ่ซิ้ม

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 
นายบุญชาย กิตติญาณปัญญา

รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร
ผญ.นิพนธ์ โชติวงค์  นายสว่าง กิตติญาณปัญญา  นายอำนาจ พานะมัย

เหรัญญิก 
นายกำชัย สุวรรณวงษ์

รองเหรัญญิก 
นายชาติชาย กิตติญาณปัญญา  นายนิรันดร์  โชติวงค์   น.ส.ลลิดา ลิมวัฒนานนท์

เลขานุการจีน  
นายสมศักดิ์ ปิยะวงศ์วัฒนา

เลขานุการไทย 
กำชัย สุวรรณวงษ์  นายปรีชา วรรณยิ่ง  นาย ชาติชาย กิตติญาณปัญญา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นายเสถียร ทองเสมา

กรรมการฝ่ายกฏหมาย 
นายธีรเดช ลิมวัฒนานนท์

กรรมการฝ่ายควบคุมโรงครัว 
นางอำพร ขำประเสริฐ

กรรมการฝ่ายดูแลและจัดการสถานที่
นายสุชิต ดำรงธีรภาพ   นายเสรี ไชยเจริญ

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายศศ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา   นายทวีเกียรติ กิตติญาณปัญญา

กรรมการฝ่ายจัดการหน้าโต๊ะบูชา(ฮุดโจ้ว)
นาย ประสิทธิ์ แซ่เจ็ง  นายสุชัย เจริญประเสริฐ์กุล  ผญ.ศรีชัย เจริญสกุล 
นายพงศ์พล  ยงศรีปัญญะฤทธ์   นายวิรัตน์ แซ่ลิ้ม  นายสมโภชน์ นาคบุญ

กรรมการฝ่ายจัดการผลไม้และเครื่องบูชา
นาย พงศ์กร ฟังเพราะ  นาย กิมเลี้ยง แซ่เฮ้ง  นาย ชนวน น้อยอนุสนธิกุล   
นาย ถกล สรรเสริญชูโชติ  นายปดิพัฒน์ คงสวัสดิ์  นายบุญธรรม สงวนงาม 

กรรมการสนับสนุนงานทั่วไป
นายเชียงเส็ง ศิริวรรณา  นายสุรชัย วิบูลย์พานิชกร  นายสำรวย นิโรจน์ศิลป์ชัย  นายจีรศักดิ์ สันตยากร  
ผญ.สุทธิ เกษตรตระการ   ผญ.วินัน กิตติพงศธรชัย  ผญ.ถาวร อันวยานนท์  นายประเสริฐ์ ฮวดสุวรรณ 
นายประพันธ์ กิตติประกรณ์  นายชัยณรงค์ ช่วยประสาทวัฒนา  นายสุวงษ์ มงคลพุทธรังสี  นายชาญชัย แซ่พัว
นายวัฒนกิตติ์ ทวีโชคธนทิพย์  นายนิคม อวยพรชัยสกุล  ดร.ไชยณรงค์ กิตติญาณปัญญา  คุณศิริวรรณ แน่นหนา
คุณจันทร์ศิริ แซ่โง้ว  คุณปราณี เบญจภุมริน   คุณกัลยา หงษาวงค์  นางกิมจิว สุวรรณวงษ์   คุณไซ้ง้อ แซ่อึ้ง

รายนามกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า        ผญ.นิพนธ์ โชติวงค์

ผู้ตรวจตราสอดส่องดูแล          นายบุญชาย  กิตติญาณปัญญา  นายสว่าง กิตติญาณปัญญา

กรรมการควบคุมดูแลการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

ที่ปรึกษา  นายอรุณ แน่นหนา   นายคิม ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 

หัวหน้าควบคุมการก่อสร้าง  นายสว่าง  กิตติญาณปัญญา

กรรมการ  
นายสุวัต ทรงสันติวรกุล  นาย ประสิทธิ แซ่เจ็ง
นาย บุญชาย กิตติญาณปัญญา  นาง อำพร ขำประเสริฐ

เลขานุการ  ผญ.นิพนธ์ โชติวงค์