หน้าแรก
ประวัติศาลเจ้า
พระคุณเจ้าประจำศาล
ประวัติการกินเจ
ประวัติซิโกว
ข่าวและกิจกรรม
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม
ประมวลภาพ
เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงปวย
ประวัติคลองดำเนินฯ
ชวนเที่ยวราชบุรี
แผนที่
คณะกรรมการศาล
ติดต่อเรา

facebook

รายนามคณะกรรมการศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว

หัวหน้าฝ่ายพิธีการ(ไหว้เจ้า)
นายสุวัต ทรงสันติวรกุล

รองหัวหน้า 
นายอภิรักษ์ น้อยสง่า นายไพรัตน์ คงสวัสดิ์

กรรมการที่ปรึกษา
นาย พุฒิธรรม ไกรศรีโพธิกุล  นาย ประพันธ์ ลิมวัฒนานนท์  นาย อรุณ แน่นหนา
พ.ต.อ.(พิเศษ) พินิจ โชติวงค์  นาย คิม ยงศรีปัญญะฤทธิ์  นาย สมสุข ไพบูลย์วงศ์ 
นางทองอยู่ แซ่อั้ง  นาง เอ็งจวง แซ่ซิ้ม

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 
นาย บุญชาย กิตติญาณปัญญา

รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร
นาย สว่าง กิตติญาณปัญญา  ผญ.นิพนธ์ โชติวงค์  นาย อำนาจ พานะมัย

เหรัญญิก 
นายจุมพล ลิมวัฒนานนท์

รองเหรัญญิก 
นายกำชัย สุวรรณวงษ์  นายชาติชาย กิตติญาณปัญญา  นายนิรันดร์  โชติวงค์

เลขานุการจีน  
นายจุมพล ลิมวัฒนานนท์  นายสมศักดิ์ ปิยะวงศ์วัฒนา

เลขานุการไทย 
กำชัย สุวรรณวงษ์  นายปรีชา วรรณยิ่ง  นาย ชาติชาย กิตติญาณปัญญา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
นายเสถียร ทองเสมา

กรรมการฝ่ายกฏหมาย 
นายธีรเดช ลิมวัฒนานนท์

กรรมการฝ่ายควบคุมโรงครัว 
นางอำพร ขำประเสริฐ์

กรรมการฝ่ายดูแลและจัดการสถานที่
นายสุชิต ดำรงธีรภาพ   นายบุญส่ง พันธ์กิตติกุล   นายเสรี ไชยเจริญ

กรรมการฝ่ายจัดการหน้าโต๊ะบูชา(ฮุดโจ้ว)
นาย ประสิทธิ์ แซ่เจ็ง  นาย สุชัย เจริญประเสริฐ์กุล  ผญ.ศรีชัย เจริญสกุล 
นายพงศ์พล  ยงศรีปัญญะฤทธ์   นายวิรัตน์ แซ่ลิ้ม  นาย สมโภชน์ นาคบุญ

กรรมการฝ่ายจัดการผลไม้และเครื่องบูชา
นาย กิมเลี้ยง แซ่เฮ้ง  นายบุญธรรม สงวนงาม   นาย ถกล สรรเสริญชูโชติ   
นาย พงศ์กร ฟังเพราะ  นาย ชนวน น้อยอนุสนธิกุล  นายปดิพัฒน์ คงสวัสดิ์

กรรมการสนับสนุนงานทั่วไป
นายเชียงเส็ง ศิริวรรณา  นายสุรชัย วิบูลย์พานิชกร  นายสำรวย นิโรจน์ศิลป์ชัย  นายจีรศักดิ์ สันตยากร  
ผญ.สุทธิ เกษตรตระการ   ผญ.วินัน กิตติพงศธรชัย  นายประเสริฐ์ ฮวดสุวรรณ 
นายประพันธ์ กิตติประกรณ์  นายชัยณรงค์ ช่วยประสาทวัฒนา  นายสุวงษ์ มงคลพุทธรังสี  นายชาญชัย แซ่พัว
คุณศิริวรรณ แน่นหนา  คุณจันทร์ศิริ แซ่โง้ว  คุณไซ้ง้อ แซ่อึ้ง  คุณปราณี เบญจภุมริน   นางกิมจิว สุวรรณวงษ์  คุณกัลยา หงษาวงค์

รายนามกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า        ผญ. นิพนธ์ โชติวงค์

ผู้ตรวจตราสอดส่องดูแล          นายบุญชาย  กิตติญาณปัญญา  นายสว่าง กิตติญาณปัญญา

กรรมการควบคุมดูแลการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

ที่ปรึกษา  นายอรุณ แน่นหนา   นายคิม ยงศรีปัญญะฤทธิ์ 

หัวหน้าควบคุมการก่อสร้าง  นายสว่าง  กิตติญาณปัญญา

กรรมการ  
นาย จุมพล ลิมวัฒนานนท์   นายสุวัต ทรงสันติวรกุล  นาย ประสิทธิ แซ่เจ็ง
นาย บุญชาย กิตติญาณปัญญา  นาง อำพร ขำประเสริฐ

เลขานุการ  ผญ. นิพนธ์ โชติวงค์