หน้าแรก
ประวัติศาลเจ้า
พระคุณเจ้าประจำศาล
ประวัติการกินเจ
ประวัติซิโกว
ข่าวและกิจกรรม
ประวัติเจ้าแม่กวนอิม
ประมวลภาพ
เสี่ยงเซียมซี
เสี่ยงปวย
ประวัติคลองดำเนินฯ
ชวนเที่ยวราชบุรี
แผนที่
คณะกรรมการศาล
ติดต่อเรา

facebook

รายนามคณะกรรมการศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว

หัวหน้าฝ่ายพิธีการ(ไหว้เจ้า)
นายสุวัต ทรงสันติวรกุล

รองหัวหน้า 
นายอภิรักษ์ น้อยสง่า

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  
นาย ประพันธ์ ลิมวัฒนานนท์  นาย อรุณ แน่นหนา  นาย แสง กิตติญาณปัญญา 
พ.ต.อ.(พิเศษ) พินิจ โชติวงค์  นาย คิม ยงศรีปัญญะฤทธิ์  นาย สมสุข ไพบูลย์วงศ์ 
นางทองอยู่ แซ่อั้ง  นาง เอ็งจวง แซ่ซิ้ม

ผู้จัดการฝ่ายบริหาร 
นายบุญเลิศ ลีลาเลิศ

รองผู้จัดการฝ่ายบริหาร
นาย สว่าง กิตติญาณปัญญา  ผญ.นิพนธ์ โชติวงค์   นาย บุญชาย กิตติญาณปัญญา  นาย อำนาจ พานะมัย

เหรัญญิก 
นายจุมพล ลิมวัฒนานนท์

รองเหรัญญิก 
นายชาติชาย กิตติญาณปัญญา  นายกำชัย สุวรรณวงษ์   นาย สุวงษ์ มงคลพุทธรังสี

เลขาฯจีน  
นายจุมพล ลิมวัฒนานนท์  นายสมศักดิ์ ปิยะวงศ์วัฒนา

เลขาฯไทย 
นายปรีชา วรรณยิ่ง  นาย กำชัย สุวรรณวงษ์  นาย ชาติชาย กิตติญาณปัญญา

ประชาสัมพันธ์ 
นายเสถียร ทองเสมา

กรรมการฝ่ายดูแลและจัดการงานของศาล
นายสุชิต ดำรงธีรภาพ   นายบุญส่ง พันธ์กิตติกุล   นายเสรี ไชยเจริญ

กรรมการฝ่ายจัดการหน้าพระบูชา(ฮุดโจ้ว)
นาย ประสิทธิ์ แซ่เจ็ง  นาย สุชัย เจริญประเสริฐ์กุล  นาย สมพงษ์ ลิ้มจั้วฮวด    
นาย วีรเดช ทรงสันติวรกุล  นาย สุรเดช  ยงศรีปัญญะฤทธ์    นาย สมโภชน์ นาคบุญ 
นาย ศักดิ์ภัทร เดชกำเหนิด

กรรมการฝ่ายผลไม้
นาย กิมเลี้ยง แซ่เฮ้ง  นายบุญธรรม สงวนงาม   นาย สมชัย อาจวาทิน 
นาย ถกล สรรเสริญชูโชติ   นาย ชลิต พัชโรภาสวงศ์  นาย ชนวน น้อยอนุสนธิกุล 
นายไพรัช คงสวัสดิ์  นาย พงศ์กร ฟังเพราะ  นาย มานพ พลอยพิน

กรรมการ
นายสุวรรณ ศิริวรรณา  คุณศิริวรรณ แน่นหนา  นายสุรชัย วิบูลย์พานิชกร 
นายธีรเดช ลิมวัฒนานนท์  คุณกัลยา หงษาวงค์ นายสำรวย นิโรจน์ศิลป์ชัย 
ผญ.สุทธิ เกษตรตระการ   ผญ.ศรีชัย เจริญสกุล  นายประเสริฐ์ ฮวดสุวรรณ 
นายประวิทย์ สุขแสง  นายจีรศักดิ์ สันตยากร   นายประพันธ์ กิตติประกรณ์ 
คุณปราณี แซ่เล้า   นายชาญชัย แซ่พัว นางกิมจิว สุวรรณวงษ์  นางอำพร ขำประเสริฐ์   
นายชัยณรงค์ ช่วยประสาทวัฒนา  คุณจันทร์ศิริ แซ่โง้ว  คุณไซ้ง้อ แซ่อึ้ง 
ผญ.วินัน กิตติพงศธรชัย

รายนามกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการ

ผู้จัดการปกครองศาลเจ้า        ผญ. นิพนธ์ โชติวงค์

ผู้ตรวจตราสอดส่องดูแล         นายบุญชาย  กิตติญาณปัญญา

กรรมการควบคุมดูแลการก่อสร้างและค่าใช้จ่าย

ที่ปรึกษา 
นายอรุณ แน่นหนา  นายแสง กิตติญาณปัญญา   นายคิม ยงศรีปัญญะฤทธิ์  นาย บุญเลิศ ลีลาเลิศ

หัวหน้าควบคุมการก่อสร้าง
นายสว่าง  กิตติญาณปัญญา

กรรมการ  
นาย จุมพล ลิมวัฒนานนท์   นายสุวัต ทรงสันติวรกุล  นาย ประสิทธิ แซ่เจ็ง
นาย บุญชาย กิตติญาณปัญญา  นาง อำพร ขำประเสริฐ   นาง กิมจิว สุวรรณวงษ์

เลขานุการ 
ผญ. นิพนธ์ โชติวงค์