ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วประจำปี 2561

สรุปกิจกรรมวันเชี้ยเก่ 8 ต.ค. 2561

วีดีโอพิธีเชิญน้ำ 8 ต.ค.61

วีดีโอพิธีเชิญเจ้า 8 ต.ค.61

วีดีโอสวดมนต์เย็น 8 ต.ค.61

วีดีโอเชิญเทพทั่วสารทิศ 8 ต.ค. 2561

กิจกรรมกินเจในวันชิวอิ๊ด 9 ต.ค. 61

กิจกรรมกินเจในวันชิวหยี 10 ต.ค. 61

พิธีสวดถวายพุทธบูชาหรือก้งฮุด

พิธีอัญเชิญป้ายบูชาเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ยขึ้นสู่แทนบูชา 11 ต.ค.61

พิธีสวดถวายพุทธ​บูชา​(โหงวก่ง)​วันเจคี้ชิวซา 11 ต.ค.61

กิจกรรมกินเจในวันชิวซา 11 ต.ค. 61

กิจกรรมกินเจในวันชิวสี่ 12 ต.ค. 61

เลี้ยงพระเพลวันชิวโหงว 13 ต.ค.61

พิธีปังแซ (ปล่อยเต่า) วันชิวโหงว 13 ต.ค.61

พิธีปังจุ้ยเต็ง(ลอยกระทง) วันชิวโหงว 13 ต.ค.61

สรุปกิจกรรมกินเจในวันชิวโหงว 13 ต.ค. 61

พิธีเสี่ยงปวยศิริมงคล(เพ่งอังปวย) วันชิวลัก 14.ค.61

พิธีซิโกวตอนที่ 1 วันชิวลัก 14.ค.61

พิธีซิโกวตอนที่ 2 วันชิวลัก 14.ค.61

พิธีถวายเต้า วันชิวลัก 14 ต.ค.61

พิธีส่งเต้า วันชิวลัก 14 ต.ค.61

สรุปกิจกรรมกินเจในวันชิวลัก 14 ต.ค. 61

สรุปกิจกรรมกินเจก่วยตั๊ววันชิวฉิก 15 ต.ค. 61

สรุปกิจกรรมกินเจก่วยตั๊ววันชิวโป๊ย 16 ต.ค. 61

พิธีสวดถวายพุทธบูชาโหงวกงเจคี้สุดท้าย วันชิวเก้า 17.ค.61

พิธีถวายเพ้า(เครื่องทรง)แด่พระคุณเจ้า วันชิวเก้า 17.ค.61

เดินธูปในคืนสุดท้าย วันชิวเก้า 17.ค.61

เจอิ้วถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์วันชิวเก้า 17 ต.ค. 61

พิธีส่งเจ้า (ซังเก่) วันชิวจั๊บ 18.ค.61