ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอการบำเพ็ญกุศลถือศิลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วประจำปี 2557

การถือศิลกินเจรอบที่สอง 23 - 24 ตุลาคม 2557

วีดีโอวันที่ 23 ต.ค.57

วีดีโอวันที่ 24 ต.ค.57

การถือศิลกินเจรอบแรก 23 กันยายน- 3 ตุลาคม 2557

  กินเจปี 57 รอบแรกได้จบแล้วคณะกรรมการขอขอบคุณเจอิ้วทุกท่าน

วีดีโอวันเชี้ยเก่ 23 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวอิด 24 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวหยี 25 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวซา 26 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวสี่ 27 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวโหงวตอนเช้าและบ่าย 28 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวโหงวตอนกลางคืน 28 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวลักเช้า 29 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวลักบ่ายพิธีซิโกว 29 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวลักกลางคืนพิธีถวายเต้า 29 ก.ย..57

วีดีโอวันชิวฉิกและชิวโป๊ย 30 ก.ย..57 และ 1 ต.ค. 57

วีดีโอวันชิวเก้า 2 ต.ค. 57

วีดีโอวันซั้งเก่ 3 ต.ค. 57