ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2556

วีดีโอวันเชี้ยเก่ 4 ต.ค. 56

วีดีโอวันชิวอิดชิวหยี 5-6 ต.ค. 56

วีดีโอวันชิวซา 7 ต.ค. 56

วีดีโอวันชิวโหงว 9 ต.ค. 56

วีดีโอวันชิวลัก 10 ต.ค. 56

วีดีโอวันชิวฉิก 11 ต.ค. 56

วีดีโอวันชิวเก้า 13 ต.ค. 56

วีดีโอวันซังเก่ 14 ต.ค. 56