ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอพิธีเชิญเจ้าในเทศกาลกินเจ ปี ๕๔

ดูวีดีโอชิวซากินเจปี54

ดูวีดีโอชิวโหงวกินเจปี54

ดูวีดีโอพิธีลอยกระทงกินเจ54

ดูวีดีโอชิวลักกินเจปี54

ดูวีดีโอพิธีซิโกวกินเจปี54

ดูวีดีโอพิธีถวายเต้ากินเจปี54

ดูวีดีโอก่วยตั๊วกินเจปี54

ดูวีดีโอพิธีถวายเพ้ากินเจปี54

พิธีส่งเจ้ากินเจปี54

ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com