ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโอเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2555

วีดีโอวันเชี้ยเก่ 14 ต.ค. 55

วีดีโอวันชิวอิดชิวหยี 15-16 ต.ค. 55

วีดีโอวันชิวซา 17 ต.ค. 55

วีดีโอวันชิวโหงว 19 ต.ค. 55

วีดีโอวันชิวลัก 20 ต.ค. 55

วีดีโอวันชิวชิก 21 ต.ค. 55

วีดีโอวันชิวเก้า 23 ต.ค. 55

วีดีโอวันซังเก่ 24 ต.ค. 55