กำหนดการเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว พ.ศ. 2561

8 ต.ค. - 18 ต.ค. 2561

8 ต.ค. 61 ( วันเชี้ยเก่ โป๊ยว่วยยี่จั๊บเก้า )

 • 10.30น.  อัญเชิญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในเทศกาลกินเจ

 • 14.30 น. ทำพิธีอัญเชิญพระคุณเจ้าประจำศาลเจ้าทุกพระองค์มาสถิต ณ.ศาลเจ้า และอัญเชิญตะเกียงเทพยดาฟ้าดิน ขึ้นสู่ยอดเสาเป็นอันเริ่มต้นเทศกาลถือศิลกินเจ ศาลเจ้าท่งเฮงตั๊ว

 • 19.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป จากนั้นทำพิธีเชิญ ฮุกพวง  พระทั่วสารทิศ(จั๋บฮึงจูฮุ้กผ่อสัก)  และวิญญาณไร้ญาติ(โกวฮุ้น)

9 ต.ค. 61 [ชิวอิกวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้) เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดมาไหว้ ]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้าและเดินธูป

 • 09.30 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะพระคุณเจ้า อันเป็นปฐมฤกษ์ในการถือศิลกินเจ และเดินธูป

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

10 ต.ค. 61 (ชิวหยี )

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุด)

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

11 ต.ค. 61 [ชิวซาวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้) เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดมาไหว้ ]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 05.00 น. ทำพิธีพุทธาภิเษกแผ่นป้ายบูชาไท้ส่วยเอี๊ยทั้ง 60 องค์ และอัญเชิญขึ้นสู่โต๊ะหมู่บูชา

 • 09.30 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะกิ่วอ๊วงฮุดโจ้ว ซึ่งเป็นองค์ประธานในการถือศิลกินเจและเดินธูป

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

12 ต.ค. 61 (ชิวสี่ )

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุด)

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

13 ต.ค. 61 (ชิวโหงว )

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 09.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุด)

 • 10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระเพล จำนวน 11 รูป จาก 3 วัด

 • 15.00 น. ทำพิธีปล่อยเต่า(ปังแซ) เป็นการโปรดสัตว์ทำบุญสร้างกุศลโดยการทำทานให้ชีวิต

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. ทำพิธีลอยกระทง(ปั๊งจุ๋ยเต็ง) เพื่อสลายเคราะห์ไปกับสายน้ำ และอัญเชิญดวงวิญญาณทั้งหลายมารับบุญกุศลในพิธีซิโกววันรุ่งขึ้น

14 ต.ค. 61 [ชิวลักวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้)เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดและซาลาเปามาไหว้ ]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 09.00 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะพระคุณเจ้าในศาลเจ้า ทำพิธีประกาศตนเป็นผู้ถือศิลกินเจ    พร้อมเสี่ยงปวยศิริมงคล(เพ่งอังปวย) และเดินธูปเพื่อเป็นศิริมงคลแก่เจอิ้วทุกท่าน

 • 13.30 น. ทำพิธีซิโกว เพื่ออุทิศส่วนกุสลแด่ ญาติมิตรเจ้ากรรมนายเวรผู้ล่วงลับ

 • 18.45 น. ทำพิธีถวายเต้า(ฮกซิ่วเต้า) บูชาเทพดาวนพพระเคราะห์ เพื่อสะเดาะเคราะห์และเสริมดวงชะตา  ทำพิธีเปิดประตูสวรรค์ทั้งสี่ทิศ(น่ำเทียนมึ้ง) ทำน้ำมนต์ ปลุกเสกข้าวมงคล(ฮกซิ่วบี้) และเดินธูป

15 ต.ค. 61 (ชิวฉิก )

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 07.00 น. ทำกิจกรรมโรงเจสัญจร(ก้วยตั๊ว)  เป็นการสัญจรไปบูชาพระคุณเจ้าตามศาลเจ้าและโรงเจในคลองดำเนินสะดวก และบริเวณใกล้เคียง กิจกรรมนี้ทางศาลบริการฟรี (ในวันนี้จะไป 16 แห่ง และจะไปในวันชิวโป๊ย 16 ตุลาคม 2561 อีก 8 แห่ง รวมทั้งสิ้น 24 แห่ง)

 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุด)

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

16 ต.ค. 61 (ชิวโป๊ย )

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 09.30 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า(ก้งฮุด)

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

17 ต.ค. 61 [ชิวเก้าวันสำคัญในเทศกาลกินเจ(เจคี้) เจอิ้วจะนำผลไม้5ชนิดมาไหว้ ]

 • 04.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 09.30 น. สวดมนต์พุทธบูชา(โหงวก่ง) สักการะพระคุณเจ้าในศาลเจ้าและเดินธูป

 • 11.30 น. ทำพิธีถวายเครื่องทรง(เพ้า) แด่พระคุณเจ้าประจำศาล

 • 16.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า สวดอุทิศเสสนะสูตร(ซีเจี๊ยะ)

 • 19.00 น. สวดมนต์ถวายพุทธบูชา และเดินธูป

18 ต.ค. 61 ( ชิวจั๊บวันซังเก่ )

 • 04.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าถวายพุทธบูชาแด่พระคุณเจ้า และเดินธูป

 • 05.30 น. ทำพิธีส่งเจ้า พระภิกษุให้ศิลและให้พร เป็นอันสิ้นสุดเทศกาลถือศิลกินเจ

ตลอดช่วงเทศกาลถือศิลกินเจทางศาลได้นิมนต์พระภิกษุจีนนิกายจาก วัดโพธิ์เย็น ลูกแก จ.กาญจนบุรีมาอยู่ประจำเป็นเจ้าพิธีตลอดงาน