เริ่มก่อสร้างศาลพระภูมิใหม่ เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2557

ภาพการก่อสร้าง วันที่ 19 มี.ค. 2557

ภาพการก่อสร้างถึง ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2557

ภาพการก่อสร้างถึง ณ. วันที่ 24 มี.ค. 2557

เริ่มเทพื้นแล้วเมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2577

ภาพการก่อสร้างถึง ณ. วันที่ 31 มี.ค. 2557

ภาพการก่อสร้างถึง ณ. วันที่ 22 เม.ย. 2557

ภาพการก่อสร้างถึง ณ. วันที่ 26 เม.ย. 2557

ภาพการก่อสร้างถึง ณ. วันที่ 29 เม.ย. 2557

กระถางธูปศาลพระภูมิใหม่

ภาพการก่อสร้างถึง ณ. วันที่ 20 พ.ค. 2557

ฐานศาลพระภูมิใหม่สร้างเสร็จแล้ว คงเหลือองค์ศาล และติดตั้งรั้วสแตนเลสเท่านั้น

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 57 ได้ติดตั้งองค์ศาลพระภูมิใหม่เสร็จแล้ว คงเหลือติดต้ังรั้วสแตนเลสก็จะเสร็จสมบูรณ์

ติดตั้งรั้วศาลพระภูมิใหม่แล้วเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2557

ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ภาพถ่ายณ.วันที่ 1 ก.ค. 2557

เสร็จสมบูรณ์แล้ว เมื่อ 2 ก.ค. 2557

ได้ทำการอัญเชิญและบวงสรวงองค์พระภมิ ณ.ศาลพระภูมิใหม่ เมื่อ 16 ก.ย. 2557