ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโองานประจำปีศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2560

วันที่ 20 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 1

วันที่ 20 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 2

วันที่ 20 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 3

วันที่ 20 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 4

วันที่ 20 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 5

วันที่ 20 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 6

วันที่ 20 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 7

วันที่ 21 ก.พ.60 ถวายเซียน

วันที่ 21 ก.พ.60 การแข่งเรือ

วันที่ 21 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 1

วันที่ 21 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 2

วันที่ 21 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 3

วันที่ 21 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 4

วันที่ 21 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 5

วันที่ 22 ก.พ.60 รำเจ็ดนางฟ้า

วันที่ 22 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 1

วันที่ 22 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 2

วันที่ 22 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 3

วันที่ 22 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 4

วันที่ 22 ก.พ.60 งิ้วตอนที่ 5