ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโองานประจำปีศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2558

วันที่ 24 มี.ค. 2558

วันที่ 25 มี.ค. 2558

วันที่ 26 มี.ค. 2558