ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ swang.kitti@gmail.com หรือ boonchaiki@gmail.com

วีดีโองานประจำปีศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2557

วันที่ 23 ก.พ. 2557

วันที่ 24 ก.พ. 2557

วันที่ 25 ก.พ. 2557 ตอนเช้า

วันที่ 25 ก.พ. 2557 ภาคค่ำ