ท่านที่ต้องการDVDเทศกาลกินเจศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วฉบับสมบูรณ์ติดต่อขอไดัจากคณะกรรมการศาลเจ้า หรือ Email มาขอที่ tonghengtua@gmail.com

วีดีโองานประจำปีศาลเจ้าท่งเฮงตั๊วปี 2556

วันที่ 5 มีนาคม 2556

วันที่ 6 มีนาคม 2556

พิธีเปิดซุ้มประตูมังกรวันที่ 7 มีนาคม 2556

วันที่ 7 มีนาคม 2556 กลางคืน

รูปพิธีเปิดซุ้มประตูมังกร 7 มี.ค. 56